Lid worden / lid zijn

Header afbeelding

Procedure voor het aanmelden bij SC Enschede

AANMELDEN
U kunt zich aanmelden als lid van Sportclub Enschede door het invullen van het aanmeldingsformulier, dat u kunt verkrijgen in het clubgebouw of kunt downloaden van deze site.
U kunt dit aanmeldingsformulier vervolgens inleveren bij Sportclub Enschede op de volgende dagen en tijdstippen:
Senioren en junioren uit de JO19-, donderdagavond tussen 20:00 uur en 21:00 uur in de kantine van Sportclub Enschede bij Jos Waanders

Toelichting:

Voor diegene die voor het eerst gaat voetballen geldt het volgende:

Vanaf 10 jaar moet gelijktijdig met het aanmeldingsformulier een recente pasfoto ingeleverd worden (t.b.v. digitale spelerspas)

AANMELDINGSFORMULIEREN DIE ONVOLLEDIG ZIJN INGEVULD OF WORDEN INGELEVERD ZONDER RECENTE PASFOTO EN HANDTEKENING WORDEN NIET IN BEHANDELING GENOMEN.

Bij aanmelding verplicht het nieuwe lid zich tenminste ÉÉN verenigingsjaar lid te blijven van Sportclub Enschede en als zodanig de verschuldigde contributie te betalen. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en 30 juni daaropvolgend. Opzegging van het lidmaatschap moet conform de statuten altijd één maand voor afloop van het verenigingsjaar. De contributie wordt in vier termijnen geïnd, te weten op 1 juli, 1 oktober, 2 januari en 1 april van elk jaar. Het betalen van de contributie is uitsluitend mogelijk door een automatische incasso, of via de Stichting Leergeld. Indien de contributie niet tijdig wordt voldaan, behoudt Sportclub Enschede zich het recht voor de vordering uit handen te geven. ALLE bijkomende kosten komen dan voor rekening van het in gebreke blijvende lid.

Privacyverklaring Sportclub Enschede: zie www.sportclubenschede.nl/clubinfo/privacywetgeving

Tijdens wedstrijden of andere evenementen van Sportclub Enschede kunnen verslagen, foto's en/of video's gemaakt worden die vervolgens op de website en/of Social Media van Sportclub Enschede getoond zullen worden. Het betreft hier nieuwsbrieven, wedstrijdverslagen of andere verenigingsactiviteiten. Indien u hieraan geen toestemming verleend wordt u verzocht dit kenbaar te maken via het mailadres: privacy@sportclubenschede.nl


Via deze link kunt u een aanmeldingsformulier downloaden

 

CONTRIBUTIES

Onderstaande contributiebedragen zijn vastgesteld op de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering van Sportclub Enschede.

De bedragen worden op 1 januari geïndexeerd volgens het CBS Prijs indexcijfer van dat jaar.

De contributie wordt per kwartaal geïnd, te weten op 1 juli t/m 30 juni van elk verenigingsjaar. Hieronder zijn de bedragen per kwartaal vermeld per 1 januari 2019 en geldig tot nu.

Per kwartaal:
Spelende seniorleden veld€  82,50
 
Spelende seniorleden 35+ team €  39,00
 
Niet spelende seniorleden t/m 64 jr.€  35,50
 
Niet spelende seniorleden 65+€  32.75
 
Juniorleden JO19, €  65,00
 
Niet spelende junior leden€  18,50

Vanaf het derde lid uit één gezin wordt een korting verleend van 50% op de te betalen contributie.

Leden die géén machtiging voor automatische incasso van de contributie hebben afgegeven zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling.
De contributie dient voor het te betalen kwartaal uiterlijk vóór de 15e van het desbetreffende kwartaal zijn betaald of overgemaakt naar onderstaande bankrekeningen van Sportclub Enschede:

ABN AMRO: BANK IBAN NL96 ABNA 0445818107  

Indien zich problemen voordoen in betaling van de contributie verzoeken wij u het bestuur hiervan tijdig in kennis te stellen. Indien u geen gehoor geeft aan ons (herhaald) verzoek om te betalen, zullen wij onze vordering uit handen te geven aan een incassobureau.

Daarnaast heeft het bestuur besloten, indien wij de vordering uit handen hebben moeten geven, u na het betalen van deze vordering verplicht bent om de contributie voor het eerstvolgende seizoen per kas/bank één jaar vooruit te betalen. Daarom ons uitdrukkelijke verzoek om het niet zover te laten komen.

Voor nadere informatie over de contributie inning kunt u per email contact opnemen met de penningmeester@sportclubenschede.nl


AFMELDEN

Het beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend door het sturen van een email aan ledenadministratie@sportclubenschede.nl 

of schriftelijk aan:
Ledenadministratie Sportclub Enschede
Postbus 1224
7500 BE Enschede

Nogmaals wordt er op gewezen dat opzegging van het lidmaatschap conform de statuten altijd één maand voor afloop van het verenigingsjaar, dus voor 31 mei van elk jaar, moet plaatsvinden. Daarbij wordt opgemerkt dat u altijd verplicht bent de contributie voor het gehele verenigingsjaar te betalen, ongeacht het tijdstip van opzegging. Tenzij het Bestuur anders beslist.

 

Het Bestuur.

Wetsvoorstel beëindigen lidmaatschappen

Wet van Dam voor beëindigen van lidmaatschap vereniging. Voor een korte samenvatting klik hier.

 

 

Activiteiten

Op dit moment staan er geen activiteiten gepland.