Missie en visie

Header afbeelding

Algemeen

De positie van sport in onze maatschappij is aan het veranderen. De maatschappelijke aandacht voor sport is groot. Het belang is dan ook zeer groot. Door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, ingegaan op 01-01-2007, worden gezondheid en sport één op één met elkaar in verband gebracht. Beide grootheden stonden decennia lang met de ruggen tegen elkaar. Het besef ontstaat dat sport bijdraagt aan het bevorderen van een gezonde geestelijke en lichamelijke leefstijl. Gedragsbeïnvloeding en leefstijl zijn belangrijke maatschappelijke issues. In de beleidsnotitie van SC Enschede wordt een aanzet geleverd om sport in algemene zin, en voetbal in het bijzonder, doelgerichter, efficiënter en in een wat bredere samenhang voor allen, jong en oud, in te zetten. Door de groei van het ledental, daling in het aanbod van vrijwilligers, individualisering van de samenleving waardoor vrijwilligerswerk rondom teamsporten minder populair zijn geworden en ongebonden sporten in populariteit toeneemt, heeft het bestuur van SC Enschede een ander, nieuw beleid ontwikkeld.

Strategie en beleid

Missie:

SC Enschede is tot op de dag van vandaag deskundig op het gebied van het aanbieden van voetbal. SC Enschede verzorgt recreatief- en prestatievoetbal voor zowel jeugd als senioren. De accommodatie van SC Enschede is verouderd en daarom willen we een nieuwe accommodatie realiseren. Gecombineerd met actuele maatschappelijke veranderingen wil SC Enschede meer gaan samenwerken met partners in de directe omgeving. Buitenschoolse opvang en andere activiteiten op het gebied van sport, onderwijs en bewegen zal in de nieuwe accommodatie gerealiseerd moeten worden. SC Enschede zal doelmatig met anderen, en in het bijzonder met in de nabijheid gelegen scholen, andere sportverenigingen en commerciële partijen, gaan samenwerken. Het komt er op neer sport bij de jeugd en ouderen meer te gaan promoten.

Visie:

Wij willen een prestatievereniging zijn met een positieve uitstraling en beeldvorming. Het aanbod van sport, onderwijs en bewegen willen wij verbeteren. De verhouding tussen efficiëntie en kwaliteit van het aanbod zal permanent verbeterd moeten worden. Wij zorgen er voor dat het beoefenen van sport laagdrempelig blijft.

Normen en waarden:

Wij gaan respectvol met een ieder om. Wij zijn betrouwbaar en staan open. Wij dragen de visie van de vereniging uit. Wij luisteren naar elkaar en staan open voor kritiek waarvan wij leren.